dinsdag 24 september 2019

FeRstival 2019

FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar leerlingen út it fuortset ûnderwiis. It doel fan FeRstival is om de jongerein yn kontakt komme te litten mei Fryske poëzy. It giet dêrom dat de diel-nimmers in gedicht sa moai mooglik foardrage.

De foarrondes binne op dyn skoalle. De heale finales binne op 8 novimber yn De Stolp yn Snits en op 16 novimber yn De Lawei yn Drachten en yn De Harmonie yn Ljouwert. De finale is op sneon 14 desimber yn Het Posthuistheater op It Hearrenfean.

Mear witte? Sjoch op www.ferstival.frl.

Meidwaan? Opjaan kin uterlik 11 oktober by Suzanne van der Meulen. 
--------------

FeRstival is de Friese voordrachtswedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het doel van FeRstival is om jongeren in contact te laten komen met Friese poëzie. Het gaat erom dat de deelnemers een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. De voorrondes zijn op school. De halve finale is op 8 november in De Stolp in Sneek en op 16 november in De Lawei in Drachten en in De Harmonie in Leeuwarden. De finale is op zaterdag 14 december in Het Posthuistheater in Heerenveen. 
Meer weten? Kijk op www.ferstival.frl.

Meedoen? Opgeven kan uiterlijk 11 oktober bij Suzanne van der Meulen.