vrijdag 16 september 2016

De week tegen het pesten

Geachte ouders/verzorgers.

In de komende week, 19-23 september, wordt de landelijke Week tegen pesten gehouden. Op heel veel scholen in Nederland wordt tijdens deze week aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit geldt ook voor CSG Comenius, waar het onderwerp, vaak tijdens de mentor- of coachles, aan de orde wordt gesteld,. Meer informatie over deze week, die het thema ‘#Jedoetertoe’ heeft, kunt u vinden op www.weektegenpesten.com.


CSG Comenius is een veilige school. Wij willen ons maximaal inspannen om dat ook zo te houden. Naar onze overtuiging is veiligheid een basisvoorwaarde voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen. Het is duidelijk, dat pesten de veiligheid van leerlingen juist bedreigt. Pesten hoort dan ook niet thuis op onze school.

Helaas is uit vele onderzoeken bekend, dat pesten op allerlei plekken in de maatschappij voorkomt:  op scholen, bij verenigingen, in bedrijven en zelfs in bejaardentehuizen. Het is duidelijk, dat het om een ernstig en hardnekkig probleem gaat.

Omdat wij van mening zijn, dat pesten niet thuis hoort op onze school, willen wij er alles aan doen om dit nare verschijnsel te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan is het contact met u, als ouders/verzorgers, natuurlijk erg belangrijk. Mocht u thuis signalen krijgen van uw dochter/zoon over pestgedrag op school, dan hopen we, dat u daarover contact opneemt met de coördinator van uw dochter/zoon, zodat er samen met u en uw kind gekeken kan worden wat er speelt en wat er aan gedaan kan worden.

Voor leerlingen is het vaak lastig om hun houding te bepalen als ze zien of weten dat een andere leerling wordt gepest. Aan de ene kant willen ze er wel stelling tegen nemen of het melden, maar aan de andere kant zijn ze ook bang voor de mogelijke gevolgen: misschien zijn zij dan immers het volgende slachtoffer van de pester?

Om leerlingen te helpen om pestgedrag op een voor hen veilige manier te melden, introduceert Comenius voor haar leerlingen de meldbutton tegen pesten. Op de website van CSG Comenius, achter de inlog van de leerlingen, wordt een button geplaatst. Als hierop wordt geklikt, opent zich een formulier waarmee de leerling gesignaleerd pestgedrag binnen de school kan melden. Er wordt met deze melding zeer zorgvuldig omgegaan. Alléén de coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius en de coördinator van de leerling, krijgen de melding onder ogen. De naam van de melder wordt nooit bekend bij de dader(s) van het gemelde pestgedrag!

Vervolgens kan bekeken worden wat er precies speelt en hoe er zo snel mogelijk een eind gemaakt kan worden aan het pesten. Nogmaals, pesten hoort niet thuis in onze veilige school! Tijdens de week tegen het pesten wordt de meldbutton bij de leerlingen (opnieuw) onder de aandacht gebracht. Mocht een en ander nog vragen bij u oproepen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Namens CSG Comenius,
M. Giesing, Coördinator leerlingenzorg